Головна | Наукова робота

Наукова робота

Статті, тезіси, абстракти

Стан фізичного здоровя  сучасної студентської молоді  за даними  наукових  досліджень  кафедри  фізичної реабілітації та спортивної  медицини  НМУ імені О.О. Богомольця.

В останні  десятиліття світова наука прирахувала проблему здоров’я в широкому розумінні до кола  глобальних проблем, вирішення яких обумовлює не тільки кількісні та якісні характеристики майбутнього  розвитку людства, а й навіть сам факт  його подальшого існування як біологічного виду. Велике значення в  збереженні та зміцненні здоров’я, збільшенні опірності організму   до дії зовнішніх і внутрішніх факторів має правильна орієнтація кожної особистості в плані своїх життєвих настанов ,  способу життя. Безумовно ,  медико – гігієнічна обізнаність  і володіння навичками здорового способу життя населення  загалом в значній мірі залежить  від медичних працівників.

Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини більше 10 років досліджує    стан фізичного здоровя студентів  і  виконала 6  ініціативних науково- дослідних робіт за цією тематикою. 

В 1997- 1998  рр  кафедрою  вивчалась розповсюдженість  тютюнопаління серед студентської молоді  та його  донозологічні прояви 
За результатами роботи  було встановлено, що розповсюдженість тютюнопаління  серед студентської  молоді менша , ніж в Україні в цілому і наближається до рівня Європейського Союзу. Інтенсивність  тютюнопаління  у більшості  студентів не перевищувала 10 цигарок на день. Тютюнопаління    досліджених студентів ще суттєво не вплинуло на  їх фізичне здоровя .

В 1999 – 2001  рр проведено дослідження 2831 студентів   з метою визначення  особливостей функціонального стану кардіо респіраторної системи в залежності від їх повсякденної фізичної активності  і звички тютюнопаління. Встановлено , що  фізичними  тренуваннями  займаються менше 15 % студентів.Причиною  пасивного відношення до цих занять є відсутність вільного часу та спортивної бази для занять за місцем проживання. Реакція систем життьєзабеспечення у більшості студентів які мають  шкідливу звичку тютюнопаління на функціональні прои була  патологічною.Малосуттьєві  відмінності  функціонального потенціалу організму студентів з різним рівнем  їх повсякденної фізичної активності  за даними соціометрії свідчить про  недостатність інтенсивності , тривалості і кратності  таких занять фізичними вправами

В 2002 – 2003 рр  за результатами проведених функціональних досліджень 1548 студентів обґрунтований спосіб оцінки кардіо респіраторного  біологічного віку студентів При проведенні функціональних проб виявлена висока частота прихованої артеріальної гіпертензії. Фізична працездатність не відповідала належним  віковим величинам

В 2004 – 2006 рр вивчалася проблема хронічної глобальної гіпокінезії у  3012 студентів. Встановлено, ,що гемодинамічне забезпечення стандартних навантажень   економічніше у фізично активних студентів. У  студентів з дуже високим ступенем біологічного старіння величина  максимального споживання кисню складає близько половини від належних можливостей. Кількість  патологічних гемодинамічних реакцій при адаптаційних тестах зростає по  мірі біологічного постаріння.Розроблений та обґрунтований спосіб  багатофакторної оцінки синдромув глобальної гіподинамії, як головного чинника розвитку  серцево – судинних захворювань.

В 2007 – 2008 рр  у  практично здорових чоловіків працездатного віку ( 53 студентів та 65 курсантів Військової академії України ) , оцінені  і проаналізовані існуючі у них фактори ризику серцево – судинних захворювань При недостатній фізичній активності зростає стресорність життя, збільшується інтенсивність куріння і зростає маса тіла. Найбільший вплив на розвиток змін структур і функцій серця мали надлишкова маса тіла, артеріальна гіпертензія, стресовий характер життя і обтяжена спадковість. Фізична працездатність  чоловіків 20 – 39 років  знижувалась  по мірі зростання рівня ризику розвитку захворювань системи кровообігу. Для індивідуалізації оздоровчих фізичних навантажень  чоловіків працездатного віку науково  обґрунтована  методика використання простого і загальнодоступного сходинкового тесту.

В 2009 -2011 рр на 994 студентах вивчалась і оцінювалась якість життя в залежності від фізичної підготовленості і способу життя досліджуваних. Структурний фундамент фізичної підготовленості обстежених студентів  відповідав середньому рівню Функціональний її потенціал виявився нижчим за середній, Здоровий спосіб життя вели тільки 19% студентів чоловічої та 33 % жіночої статі, При цьому: палять цигарки лише 20 % , не займаються фізичними вправами у свій вільний час лише 35%, займаються ранковою гігієнічною гімнастикою 38 % і зовсім не споживають алкоголь 28,6 % опитаних студентів.Проте  більшість студентів вели достатньо здоровий спосіб життя і при корекції своїх звичок вони  можуть значно його покращити На якість життя студентів  більш вагомий вплив мають показники функціонального потенціалу фізичної підготовленості , ніж показники  її структурного фундаменту.

За результатами проведених ініціативних НДР подано  12  пропозицій і отримано  на них  патенти на винаходи ,запропоновані  4 нові способи діагностики ,які включені в реєстр  медико біологічних і науково-технічних нововведень України.

 

Патенти

1. Халтагарова В.М.,Шимеліс І.В. Спосіб оцінки реакції артеріального тиску на пробу з ізометричним  навантаженням  №61834//Бюл.№14  от 25.07.11.- С.3 – 4.

2. Шаповалова В.А., Коршак В.М., Гончаренко Л.І., Стефанишин Ю.Б. Спосіб індивідуалізації оздоровчих фізичних навантажень для чоловіків працездатного віку № 39517 //.-Бюл. № 4. - 2009.

3. Шаповалова В.А., Халтагарова В.М., Шимеліс І.В. Спосіб визначення біологічного віку людини № 69328// Бюл.№ 8, 2004 ;

4. Шаповалова В.А., Халтагарова В.М., Шимеліс І.В. Спосіб діагностики гіподинамії №10761 //Бюл. 11, 2005.

5. Шаповалова В.А, Коршак В.М., Халтагарова В.М., Шимеліс І.В..Спосіб діагностики ранньої стадії гіпертонічної хвороби №54045//Бюл. № 2, 2003.

6. Шаповалова В.А., Халтагарова В.М., Шимеліс І.В. Спосіб  визначення фізичної працездатності №54197, Бюл. № 2, 2003.

7. Шаповалова В.А., Халтагарова В.М., Шимеліс І.В. Спосіб оцінки артеріального тиску при велоергометричному навантаженні, № 59808 , Бюл. № 9, 2003.

8. Шаповалова В.А., Коршак В.М., Ареф’єва М.О. Спосіб прогнозування розвитку артеріальної гіпертензії №48745, Бюл. № 8, 2002.

9. Шаповалова В.А., Коршак В.М., Шимеліс І.В., Халтагарова В.М. Спосіб визначення фізичної працездатності людини №34351//Бюл 1, 15.02.2001

10. Шаповалова В.А., Халтагарова В.М., Шимеліс І.В. Спосіб визначення максимального споживання кисню № 63715 //Бюл 1, 2004

11. Шаповалова В.А. Спосіб визначення фізичного здоровя дітей та підлітків №30154 //Бюл 8, 2000

 
 

Нововведення кафедри

1. Спосіб діагностики ранньої стадії гіпертонічної хвороби,
патент України на винахід №54045 А по класу А61 В 5/02 Бюл №2, 2003, автори: Шаповалова В.А., Шимеліс І.В., Халтагарова В.М., Коршак В.М.
Включений в реєстр медико-біологічних і науково-технічних нововведень реєстр №187/ 21 /04,  стор 127,  2004, випуск реєстра № 20 – 21.

2. Спосіб визначення  фізичної працездатності,
патент України на винахід №54197 А по класу А 61 В 5\02,Бюл № 2, 2003. автори: Шаповалові В.А., Шимеліс І.В., Халтагарова В.М.
Включений в реєстр медико-біологічних і науково-технічних нововведень реєстр №189/ 21 /04, стор. 128 – 129 , 2004, випуск реєстра № 20 – 21.

3. Спосіб оцінки реакції артеріального тиску при велоергометричному навантаженні,
патент України на винахід № 59808 А по класу а\61 В 5\02, Бюл №9, 2003, автори: Шаповалові В.А., Шимеліс І.В., Халтагарова В.М.
Включений в реєстр медико-біологічних і науково-технічних нововведень, реєстр № 188 /21 /04 стор 127 – 128 , 2004, випуск реєстра № 20 – 21.

4. Спосіб індивідуалізації оздоровчих фізичних навантажень для чоловіків працездатного віку,
патент на корисну мод6ель №39517 .- Промислова  власність.-бюл. № 4.- С. 1– 4. зареєстровано 25,02.2009
автори : Шаповалова В.А., Коршак В.М., Гончаренко Л.І., Стефанишин Ю.Б.
Включений в реєстр медико-біологічних і науково-технічних нововведень:
реєстр № 132 /32 /10 стор 77 – 78 , 2004, випуск реєстра № 32 – 33.

 
 

Напрямки наукової роботи

1996 – 1998 р. - «Клініко-функціональне обґрунтування мотивації відмови від тютюнопаління у студентів медичних вузів».

1999 – 2001 р. – «Фізична активність в профілактиці серцево–судинних захворювань у студентської молоді, яка має звичку тютюнопаління».

2002 – 2003 р. - «Визначення кардіо-респіраторного біологічного віку студентської молоді».

2004 – 2006 р. - «Багатофакторна  функціональна оцінка синдрому глобальної гіподинамії у студентів–медиків, як головного чинника розвитку серцево – судинних захворювань».

2007 – 2008 р. –  «Фізична підготовленість  чоловіків у віці 20 – 39 років в залежності від їх повсякденної рухової активності і наявності факторів ризику  серцево – судинних захворювань».

2009 – 2011 р. – «Вплив  фізичної підготовленості і способу життя студентів-медиків на якість їх життя».

2012 – 2014 р. - «Фізична підготовленість і якість життя молоді в залежності від маси тіла». 

2015 – 2017 р. - «Якість життя та фізична підготовленість молоді в залежності від повсякденної рухової активності».

 
 

Монографії та посібники

Монографія

1. Фізична реабілітація та спортивна медицина. Профільні кафедри і курси вищих медичних та фізкультурних закладів освіти України . - Львів ,2006.

Навчальні посібники

  1. Шаповалова В.А., Коршак В.М., Гончаренко Л.І., Шимеліс І.В., Халтагарова В.М. Спортивна медицина і фізична  реабілітація. - Київ: Медицина, 2008.
  2. Шаповалова В.А., Коршак В.М., Гончаренко Л.І., Шимеліс І.В., Халтагарова В.М. Фізична реабілітація в стоматології - Київ: Медицина, 2008.
  3. Шаповалова В.А., Березіна Н.О., Вінда О.В. та інші. Запрошуємо до діалогу. – Київ, «Богдана», 2003.
  4. Шаповалова В.А., Косарева Н.І, Сомова І.Г., Ткачук І.І. Продовжуємо діалог. - Київ, 2006.
  5. Шаповалова В.А., Демянюк Т., Рєпін Д.  Здоров’я молоді: діагностика і оздоровлення немедикаментозними засобами. -  Рівне, 2007.

 

 
 

Більше статтей...

Joomla! Template design and develop by JoomVision

Контакти

Адреса: м. Київ, вулиця Луначарського, 5,

6-й поверх центральної районної поліклініки Дніпровського району,

телефон: (044) 517–72–26,

e-mail: info@sport-med.com.ua

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня41
mod_vvisit_counterВчера21
mod_vvisit_counterНа этой неделе173
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе307
mod_vvisit_counterВ этом месяце1157
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце1193
mod_vvisit_counterЗа все время452927

Сегодня: лист. 29, 2020